Operahusets brand på Amalienborg i København 1689
- Back to the MENU Operahusets brand på Amalienborg den 19. april 1689


Operahusets brand på Amalienborg den 19. april 1689

 Slottet Sophie-Amalienborg lå nær ved det nuværende Amalienborg, og var opført 
af Frederik III's pragtelskende dronning Sophie Amalie, kort før eller efter 
kongens død. Det synes først at være fuldendt i året 1673. Dronningen boede her
 til sin død i 1685.

 Kong Christian V's 44-års fødselsdag 15. april 1689 skulle fejres på 
Amalienborg, og der var i dagens anledning forfattet et tysk festspil, "Der 
vereinigte Götterstreit", såvidt vides den første opera opført i Danmark. 
Sceneforandringer mm krævede en speciel bygning, og det blev derfor, tæt optil 
slottets nordre fløj, af fyrrebrædder opført et interimistisk operahus, 90 
ganger 40 fod. Skuespilhusets indre var prægtig smykket. Tilskuerpladsen 
oplystes af over otte hundrede små lamper .. [..] Langs væggene var der 
opstillet store transparenter af tyndt, hvidt silketøj, gennemtrukket med 
olie.[..] Hele salens indre var forvandlet til "en grøn, duftende løvsal" [og en 
gedigen brandfælde, må man nok sige! udg.anm.] 

 Operateksten var af Peter Anton Burchard, en præstesøn fra Slesvig. Musikken 
var af Povl Christian Schindler., søn af Povl Schindler, indvandret fra Tyskland 
og glasskærer ved hoffet. 

 Forestillingen blev givet i overværelse af den kongelige familie, hele hoffet og
de højeste rangs- og standspersoner, og blev modtaget med begejstret bifald. 
Kongen befalte derfor at forestillingen skulde gentages fire dage senere for at 
alle, der dels pga den knappe plads og dels som følge af deres beskedne stilling 
i samfundet ikke havde været tilstede første gang, kunde overvære den.

 Klokken tre om eftermiddagen blev portene åbnet. Høje og lave, mænd og kvinder, 
ligefra bedagede oldinge ned til ganske små børn, fyldte tilskuerbænkene til 
aller sidste plads.

 Forestillingen begyndte. Merkur fremsagde sin prolog, og Mars havde kun sunget 
de første vers af sin arie, da en lampe var gået tom for olie og eksploderede. 
På et øjeblik stod hele salen i lys lue. Alle styrtede mod udgangen, men dørene 
gik ulykkeligvis indad. Der var en anden dør, der førte ind i slottet, men denne 
var kun kendt af få. For at gøre ulykken fuldstændig, var vinduerne forsynet med 
kraftige jerngitre som hindrede flugt denne vej. I løbet af et kvarter var hele 
operahuset i aske og henved 180 mennesker omkommet. Ilden forplantede sig til 
slottet Sophie-Amalienborg, der brændte fra kl. 4 til 8. Det blev aldrig 
genrejst. 

Navneliste over de forulykkede den 19. April 1689.


Agger, Knud, hans datter. Note 23.

Alfsteen, Anna Cathrine, datter af Johan Alfsteen. Note 24.

Anna Margrethe, kammerpige hos Dronningens hofmesterinde Juliane Elisabeth 
v. Wallenstein. *

Arien, Hans Nikolaj, fra byen Krempe, skriver i Det tyske kancelli.

Bache, Eleonore, dtr af kjøbm. Johannes Bache. Note 25.

Balcke, Hans, hofsnedker, 61 aar. Note 26.

Basewitz, Augustin Frederik v., oberstltn. i Prinds Frederiks regt. Note 27.

Becker, Abigael (f. 25.marts 1667), dtr af Abraham Gotfred Becker, sgpr. i 
Mesinge på Fyen. Note 28.

Becker, Elisabeth (f. 30. dec. 1674), dtr. af Hof- og reiseapotheker Johan 
Gotfred Becker. Note 29.

Becker, Johanne (f. 19. jan. 1680), søster til foranførte Elisabeth. Note 30.

Beckmann, Jakob urtekræmmers søster *

Been, bogholder hod Wigand Michelbecher *

Bielefeld, Johan - Den gamle snedkers - datter *

Block, Jørgen, kgl. hofjuvelers hustru og dennes søster og datter. 1. Note 31.

Brandt, Anna Cathrine v., dtr. af overrentemester Peder v. Brandt. Note 32.

Brandt, den franske guvernante hos overrentemester Peder Brandt *

Brau, Erik, enkedronningens snedkers hustru og barn. Note 33.

Braun, Johan David v., lieutenant

Bruun, Anna Sophie, g.m. Hans Trøner, raadmand og direktør ved arresthuset. 
Note 34.

Bryndelsen, Jakob, signetstikker. Note 35.

Bülow, Clara Eleonore v., dtr. af generalmajor Barthold v. Bülow, g.m. 
overrentemester, geheimeraad Christian Sigfred v. Plessen. Note 36.

Bülow, frøken v., søster til forrige

Charoi, parykmager, og hustru. Note 37.

Cheaveau, Nicolas, hofmusikants hustru. Note 38.

Christensen, Hans, snedkerdreng, Trompins stiffsøn *

Christian Carl, Dronningens Morian *

Clement, dansemesters hustru. Note 39.

Denker, Wilken, kgl. mundkoks hustru Alhed Lorentzdatter, enke efter Peder 
Blysack. Note 41.

Desquilat, Daniel, dr.med. Note 42.

Desquilat, Lucrece Leonçon, dtr. af forrige

Drøge, Johan, raadmand, hans 2 børn. Note 43.

Daa, gregers, hofjunker. Note 40.

Elers, Eggert, broder til Sophie Elers. Note 44.

Elers, Sophie, dtr. af etatsraad Jørgen Elers

Elsner, Barthold, hoftrompeters hustru Maria, 36 aar og dtr. Birthe Kirstine,
 5 aar. 1. Note 45.

Ennicelli, Augusta Marie og Christiane, den italienske skolemesters datter og 
broderdatter. 

Fine, Hans de, kgl. kommissarius i Bergen og lagmand i Nordland og Finmarken. 
Note 46.

Fleck, Henrik, prins Christians barbeer. Note 47.

Forest, Alexandre Henri de la, søn af generalmajor Frederic Henri de la Forest-
Suzannet. Note 48.

Forest, Henri de la, broder til forrige

Frandsen, Frans, kgl. kjøkkensvends hustru Elisabeth Iversdatter, 49 aar. 
. Note 49.

Frederiks Drejers søn *

Friedenreich, Mette, 22 aar, dtr. af apotheer Johannes Fred. Friedenreich i 
Aalborg. Note 50.

From, Mette Magdalene, søster til materialskriver Jakob From

Fuchs, Gotfred, kgl. lygtemagers hustru. Note 51.

Giese, Frederik, admiralitetsråds to døtre og en søn. Note 52.

Glasbach, Daniel, søn af vinhandler Povl Glasbach, 14 aar. Note 53.

Goucher, Marie, enke efter Pierre Tresfort, kammerfrue hos de unge prinsesser.
 Note 54.

Hageman, Cavalergardes hustru *

Harder, Mette, enke efter kgl. mundskjænk Christian Fischer, g.m. apotheker 
Johan Kirchhof. Note 55.

Harder, Sophia Amalie, renteskriver Hans Carstensens hustru. Note 56.

Harstal, Sybille Eleonore v., datter af overstaldmester Christian Ulrik v.
 Harstal. Note 57.

Hartzau, Gothard, hofmester hos grev laurvig, død 4 dage efter branden

Heerfort, Christian, sognepræst i Hillested paa Lolland, hans to børn. Note 58.

Heerfort, Christoffer, apothekers ældste datter . Note 59.

Hesse, Ferdinand Abraham, kgl. mundkoks hustru og dennes søster. Note 60.

Hessenberg, Johan, kjøbmand, hans hustru. Note 61.

Hjort, Rasmus (f. 26. aug. 1675), søn af etatsraad, højesteretsassessor 
Peder Hjort til Bunderup. Note 62.

Hoppe, Johanne, auktionsdirektør Peter Weinbergs hustru. Note 63.

Houbold, Christian, boghandler. Note 64.

Huusmann, Johan, ritmester, fra Ribe, død 9 dage efter. Note 65.

Ida Margrethe, kammerjomfru hos prinsesse Dorothea Elisabeth af Nassau-
Dillenborg *

Jacobsen, Engelke, datter af mag. Jens Jakobsen, øverste kapellan ved Nikolai 
kirke, borgermester Christen Andersens forlovede. Note 66.

Jean "Pikkelhering" (Aktørgruppens lystige person) *

Johan Frederik hos bogholder Nikolaj Dibbern, *

Jonas Blikkenslager ved Helligaandskirken *

Juel, Lene Cathrine, datter af Claus Juel til Vosborg, demoiselle d'honneur hos 
vicestatholderen. Note 67.

Jürgens, Johan, inspektør ved Børnehuset, hans to døtre.  Note 68.

Knudsdatter, Anna Cathrine, 20 aar, kammerpige hos overstalmester C.U. 
v. Harstal. Note 69.

Kruse, Dorothea, kjøbmand Jakob Feltmanns hustru. Note 70.

Lange, Ove, til Falkensteen, amtmand over Gudbrandsdalen og Hedemarken, hans 
hustru Abigael Christoffersdatter og deres datter. Note 71.

Lassen, Elisabeth, datter af Admiralitetsraad, landsdommer Jens Lassen til 
Grubbesholm, enke efter kgl. commissær Mikkel Winterberg. Note 72.

Lauridsen, Claus, guldsmed, hans hustru. Note 73.

Lerche, Sophia Nielsen (f. 8. juli 1656), dtr. af Iver Nielsen, Raadmand i
 Nysted, gift med hofapotheker Johan Gotfred Becker. Note 74.

Leuenstein (Løvensteen), Cathrine, dtr af borgermester Just Leuenstein i 
Haderslev, kammerjomfru hos grevinde Reventlow. Note 75.

Lincker, Jean Henry, kancelliraad og kammersekretær hos Dronningen, hans tre 
sønner. Note 76.

Lindemann, Thomas, dr. theol., sognepræst ved St. Petri kirke, hans efterladte 
datter. Note 77.

Lorentz, Johan, organist ved Nikolaj kirke, hans hustru og to datterbørn. 
Note 78.

Lorentzen, Christian, silke- og klædehandler og hustru, dtr. af kjøbmand 
Thomas Ocksen. 

Lützou, Jørgen v., page hos prins Christian, 18 aar. Note 79.

Maes, Augustus, overførster over Slesvig. Note 80.

Maria Boje, *

Mette Bruns datter paa Manufakturet *

Michelbecher, Ingeborg (f. 14. aug. 1677), dtr. af Gisbert Wigant Michelbecher,
 kg. vinkjældermester. Note 81.

Musculus, Johannes, Dronningens hofprædikant, hans svigerinde Charlotte

Nizet, Marie Jolitan, enke. Note 82.

Ocksen, Thomas, silke- og klædekræmmer, hans datter. Note 83.

Organisten ved Helligaandkirkens hustru og datter *

Palsberg, Niels, student fra Aalborg

Peter Drejers søn *

Pigeon, Philibert, parykmager, hans hustru og datter. . Note 85.

Piper, Vilhelm, assessor i Kammerkollegiet, hans ældste datter. Note 86.

Plessen, Daniel Frederik, død faa dage efter, søn af Christoph Frederik 
von Plessen til Breitenfeld. Note 87.

Plessen, Sophia Amalie v., ældste datter af gehejmeraad Christian Sigfred 
v. Plessen. Note 88.

Post, Johan, kammertjener hos grev Reventlow, og hustru, Caspar vildtmesters 
datter fra Nykjøbing

Paarup, Peder Jakobsen, organist-medhjælper, 20 aar. Note 84.

Rantzau, Otto Henrik, greve. Note 89.

Reedtz, Frederik v., til Barritskov, kaptejn ved Grenaderkorlset (f. 15. dec.
 1666). Note 90.

Reich, Frederik, amtsforvalter for Segeberg, død 9 dage efter

Reichhelm, Statius Conrad, kgl. mundskjænks hustru. Note 91.

Reimer, Msr., fra Preussen *

Reuss, Nikolaj, hoffurer, hans hustru Dorothea Jensdatter, 29 aar. Note 92.

Rohrlach, Levin Ludvig, gartner hos enkedronningen, hans hustru. Note 93.

Rosenfeld, Asmus, student fra Nykjøbing

Sack, Hans, hoffurers hustru

Scavenius, Elisabeth (f.15.apr.1660), dtr. af generalprokurør Peder Scavenius
 til Aastrup, gehejmeraad, generalprokurør Niels de Benzons hustru. Note 95.

Scavenius, Jakob (f.24. maj 1669), professor designatus ved Kjøbenhavns Universitet.
 Note 94.

Schindler, Povl Christian, kgl. hofmusikant, hans hustru og datter Anna Dorothea.
 Note 96.

Schmidt, Ursula Cathrine, 29 aar. Note 97.

Schultz, Christian, lakaj hos Prinsesse Sophia Hedevig

Schütz, Gottschalk, fra Lybek

Stegelmann, Henrik, bogholder hos kancelliraas Linker

Steinfass, Anna Elisabeth, adjutant Claus Jakobsens hustru, 38 aar. Note 98.

Strauss, fiskemesters (Frandsens) kone *

Tellie, Madama, kræmmerske. Note 99.

Thamsen, Andreas, slotsgartner og foged paa Rosenborg og hustru Sophia Amalia Kalthof. 
Note 100.

Thekonen og hendes søster. * 

Trusius, Gabriel, magister. Note 101.

Ulrich, Johan, capitain, informator hos Prinsen af Glücksborg *

Vaskerpigen Annike Bangs *

Vetter, Jørgen, trompeter, hans datter. Note 102.

Vossbein, Hans Henrik. Note 103

Vossbein, Sophia, dtr. af materialskriver paa Holmen Gunde Vossbein. Note 103

Wandal, Helvig Maria, yngste dtr. af Sjællands biskop, dr. Johan Wandal og 
Anna Maria Winstrup. Note 104.

Weinmann, Evert, kjøbmands søn. Note 105.

Werdelmann, Richter, stud. jur., søn af kjøbmand Frederik Werdelmann. Note 106.

Wibe, Mikael v., gehejmeraad og justitiarius, hans yngste datter. Note 107.

Wilken sekretær hos Gyldenløve *

- samt Nogle unavngivne haandværkere.

"Endvidere anføres i samtlige lister følgende som 
omkomne:" (= mærket * ovenfor.)

Kilder:
Louis Bobé: "Operahusets Brand paa Amalienborg den 19de April 1689". Kbh. 1889.
"Ovenstaaende fortegnelse er sammenstillet og udarbejdet paa grundlag 
af følgende lister: Uldallske Saml. 406, 4to. Ny Kgl. Saml. 678, 679 og 680 4to, 
Rahbeks Minerva 1804 4.kvartal, s.27, Wolffs Journal for Politik o.s.v. 
1817, s. 35-43, samt en fortegnelse i Oldnordisk musæums arkiv."

NOTER:

23)	Till. til hjemmevielse for Morten Mouridtzen og Ingeborg, afg. Knud 
Aggers, Sjæll. reg. 31, 1.D.8. jan. 1679.

24)	Worms lexikon, I, 266

25)	PHT I, 105. Johannes Bache, medl. af de 32 mænds raad. O. Nielsen, 
Kbh. dipl. III, s.771.

26)	Jf. Biogr. lex. I, 454-55. Holmens kirkebog.

27)	Dansk militær etat, 1687-90 (Geh. ark.)

28)	Geschlechts Regist. der Fam. Becker v. Dr. Burman-Becker. 1847, s.5. 

29)	Ibid.

30)	Ibid. 

31)	Kbh. dipl. III, 716, 721

32)	Hendes gravskrift hos Jonge: Kbhs beskrivelse s. 30. Jf. stamtavlen over 
adelsslægten von Brandt, PHT 2rk.4.bd s.23 - Peder v. Brandts breve til Conrad 
Bierman v. Ehrenschild i Brevsaml. Chr. v. Lente, fasc. XVII, 37, 82. - "Weiln 
leider mir das unglück auch mir getroffen, dass meine eltste Tochter Anna 
Catharina mit Verlohren worden, so habe solches Ew. Excell. kläglich melden 
wollen; dem Höchsten sey ewig danck, dass es aus unserer Familie keine mehr 
getroffen, man höret vielfeltige Klage, dass aus einem Hausse, Mutter, 3 à 4 
Kinder verlohren worden". Kbh. d.20.apr. 1689.

33)	Nævnes i Zahlkasse Regnskaberne 1687 o.fl. i Geh. ark.

34)	Lengnicks stamtavle Trøner. Till. til hjemmevielse for Hans Trøner og 
Kristine Bruun d. 6/7 1664. Sjæll. Tegn. XXXVII, 105.

35)	Trinitatis kirkes begravelsesprotokol

36)	Brevsaml. Chr. v. Lente, Fasc. XVII, 120: C.S. v. Plessen til Chr. 
v. Lente [brev hvor Plessen beklager tap av hustru og kusine i brannen]
 dat. Lond. d. 3. maj 1689.

37)	Trinitatis kirkes ligbog

38)	Jf. s. 10. Trinitatis kirkes ligbog

39)	Trinitatis kirkes ligbog

40)	Søn af Christian Daae til Raunstrup og Vibeke Kruse. Benzons stmt. 
PHT I, 194. Han nævnes allerede 1676 som Page. (Kgl. regnskaber). 
Kbh. dipl. VII, 010.

41)	Kbh. dipl. III, 727, VII, 5-6, 41. Jf. Sj. Tegn. 36, 140.

42)	Fransk reformeret kirkes ligbog

43)	Univ. Ligprog. over Johan Drøge. PHT 2R. 3B. 272

44)	Lengnicks stamtavle Elers. Trinitatis kirkes ligbog.

45)	Holmens kirkes ligbog

46)	PHT II B225

47)	Nævnes i Zahlkasse regnskaberne

48)	Marquis de la Forest-Suzannet, af en gammel fransk friherrelig slægt, 
emigrerede under huguenotforfølgelsen, stod først som ritmester i lyneborgsk 
tjeneste og kom derefter til Danmark, hvor han forfremmedes til generalmajor. 
Han afgik d. 16. april 1689 til England, hvor han i Plessens sted skulde 
forblive "a concilis". (Ved den danske konges mægling lykkedes det ham 1685 at 
få sine børn udleverede, som han havde måttet lede i stikken, men alle hans 
godser i Frankrig vare ødelagte.) (Danske saml. II Rk. 5Bd. s.304.)


49)	Holmens kirkes ligbog

50)	Begravet i Aalborg 25. maj. Tauber og Nielsen: Embeds- og bestillingsmænd 
i Aalborg. 1879-80, s.346.

51)	Gotfred Fuchs fik 1680 bestalling som kongelig grottemager og blikslager, 
blev 1690 dir. over Brandværket og 1704 brandmajor. (Dr. O. Nielsen: 
 Kjøbenhavn på Holbergs tid, s. 385.)

52)	Frederik Giese, admiralitets- og kancelliråd (f. i Husum 1625†12/2 1693).
 Univ. Ligprog. Holmens kirkes ligbog.

53) Povl Glasbach, vinhandler (†1683) havde i sit ægteskab med Elisabeth 
Gudmandsdatter sønnen Daniel. Hans enke ægtede 25. feb. krigsfiskal, 
kammeradvokat Clemens v. Succov (f. i Treptow 11.juli 1644†9. jan. 1696). - 
Univ. Ligprog. over C. Succow og E. Glasbachs skifte i Geh.- ark.

54)	Indkalt 1680 fra Frankrig til "de kongl. princessers opvartning". 
Zahlkasseregnskaber p. 1681 s.136. Fransk reformert kirkes ligbog.

55)	Hoffmans fundationer II 290.

56)	Till. til at vies i huset for Hans Carstensen og Sophia Amalia Harder. 
Sj. reg. 31, 87, 7.mar.1679. - Han døde som rådmand 6. maj 1709 
(Jonge: Kbhvns beskrivelse 123).

57)	Benzons stamt.

58)	Sj.reg. 44, 570.

59)	PHT IIR 3.B,s 289

60)	Nævnes i Zahlkasseregskaberne

61)	PHT I, 219

62)	J.Vahl: Christiern Nielsen Slægtebog, s. 83.

63)	Peter Weinberg fik 9. feb. 1686 bestalling som auktionsdirektør 
(Sj. Reg. 34, 395) og ægtede 1664 Johanne Hansdatter Hoppe 
(Sj. Tegn. XXXVII 202). Deres børn vare Anna Cathrine Weinberg, gift med 
Jørgen Berndrop og Johanne Weinberg, gift med justitsråd Johan Jakob Søbøtker.
 (Petri kirkes begravelsesprot.

64)	Stolpe: Dagspressen i Danmark, II, 113.

65)	Johan Husmans ægtede 27/4 1668 Anna Cathrine Lund, der 2. gang blev gift
 med amtsforvalter Jens Christinsen. (Ribe domkirkes bog).

66)	PHT U, 199. Kbh. dipl. III, 670

67)	Benzons stamt.

68)	Fader til assessor Vilh. Pipers hustru. Jfr. anm. 64.

69)	Holmens kirkes ligbog

70)	Jakob Feltmann, f. i Pörtznes i Mecklenburg, †1707. Hans testamente 
i Sj. reg. 35, 693. PHT I, 217

71)	Ove Lange, søn af Niels Lange til Falkensteen og Merethe Giedde (datter
 af admiral Ove Giedde), udn. 5. aug. 1675 til amtmand over Egger lehn i 
Christiania stift (Sj. reg. 41, 134) og derefter til amtm. over Gudbrandsdalen 
og Hedemarken (Sj. tegn. XLVI, 58). Han ægtede 1672 Abigael Christophersdatter 
(en præstedatter fra Norge) †1689, og derefter Frederikke Amalia v. Pentz, 
†1702, datter af Joakim Frederik v. Pentz til Warlitz. (Hendes skifteakter i 
Geh. ark., Klevenfeldts stmt.)

72)	Till. til hjemmevielse for Michael Winterberg, commissarius i Commerce 
Collegiet, og Elisabeth Lassen, d. 1/5 1679. Sj. reg. 30, 141. Jens Lassen til
 Grubbesholm, admiralitetsråd og landsdommer på Fyn, der udmærkede sig under 
Kbh.'s belejring, døde 1706, 81 år gl. (Danske Atlas II, 568, Danske samlinger 
IV og VI, Sj. reg. 45, 559.)

73)	Trinitatis kirkes ligbog

74)	Burman-Becker: Geschlechts Register der Familie Becker.

75)	Borgermester Just Leuenstein nævnes i Vilhelm Pipers skifte i Geh.ark.

76)	Jean Henry Lincker, døde 1692. (Reforert kirkes ligbog, C.J.v.Arenstorff:
 Generalerne Friedrich og Carl v. Arenstorff. 1889 s.46.)

77)	Thomas Lindemann, dr. theol., prof. v. Kbh. univ., sognepr. ved 
St. Petri kirke i Kbh. F. i Rostock 1609†1654. PHT 2.rk. 3.bd. s.286

78)	PHT I 223.

79)	Holmens kirkes ligbog

80)	Augustus Maes udn. 5.jan.1675 til overførster over Slesvig. Sj. tegn. 
XLI, 3.

81)	Lengnicks stamt. Michelbecker.

82)	Fransk reformert kirkes ligbog.

83)	Thomas Ocksen, silke- og klædehandler, formand for De 32 mænds råd. 
f. 1624†1686. Jf. PHT IIR 4Bd. 32-33.

84)	Holmens kirkes ligbog

85)	Holmens kirkes ligbog

86)	Vilhelm Piper, assessor i Kammerkollegiet, amtsforvalter over Sønderborg 
1672-80, g.m. Cathrine Jürgens, datter af Johan Jürgens, insp. ved Børnehuset, 
døde juni 1699. Hans børn vare Ulrik Christian Piper, commissarius, Frederik 
Philip Piper, sognepr. i Wilster, Sophie Hedevig Piper, f.m. Marcus Daue, 
amtsskriver i Rendsborg, Susanne Gjertrud Piper, g.m. regeringsråd Warenborg i 
Oldenborg, Jakob Piper, da stud. i Kiel, samt Peder Vilhelm, Auguste 
Alexandrine, Engel Margrethe og Helene Piper, der ved faderens død endnu alle 
vare smaa. (Skifteakter i Geh.ark.)

89)	Søn af general Otto Rantzau til Asdal og Sophia Amalia Krag.

90)	Søn af Tønne Reedtz til Barritskov og Elisabeth Sehested. Hans gravskrift
 findes i Pontoppidans Marmora danica, II 175. Et malet portræt af ham, der 
var udstillet 1879, tilhører greve F.Scheel til Ryegaard.

91)	Statius Conrad Reichhelm døde 1702 (Sj. reg. 45, 481). Hans testamente i
 Sj. reg. 42, 577.

92)	Till. til hjemmevielse for Nicolai Reus og Cathrine Mes. Sj. reg. 36, 
317.

93)	Zahlkasse regnskaberne.

94)	J. Vahl: Christiern Nielsens slægtebog. s.102.

95)	Ibid, s. 102.

96)	Jfr. s. 17-18.

97)	Holmens kirkes ligbog

98)	Sj- reg. 31, 1. 12. jan 1679. Till. at vies i huset.

99)	Trinitatis kirkes ligbog.

100)	Andreas Thamsen, g. 1664 m. Sophia Amalie kalthof (Sj. tegn. XXXVII, 62),
 havde følgende børn: Otto Jakob Thamsen, schoutbynacht, g.m. Birgitte 
Cathrine Vissing, Magdalene Sophie Thamsen (f. ca. 1675†1710) g.m. Jens 
Henriksen Gerner, præst i Tjæreby og Alsønderup (f. ca. 1665†1729), Andreas 
Thamsen, amtskirurg, Johan Thamsen, skovrider i Ulstrup ved Ferslev, og Anna 
Maria Thamsen (†1776), g.m. kapt. Johan Jagenreuter (†1740). - Petri kirkes 
begr.-prot. Wibergs præstehist. III 340. Sj. reg.36, 92. Brock: Rosenborg I, 
96-116. Kbhs dipl. III, 704.

101)	Mag. Gabriel Trusius, der i den lærde verden var anset for sine 
kundskaber i de orientalske sprog, levede i Kbh. som privatinformator. Faderen 
var Hiob Trusius, sognepr. i Alt-Soll i de ungarske bjergstæder, der 
"formedelst den sammesteds værende krig oc lutersche religions øfuelze udj 
yderste armod oc elendighed" var flygtet fra sit fædreland. Den 11. sep. 1680 
fik han kgl tilladelse til "at maatte gotfolch her i Danmarch om Hielp besøge 
og sette Bekken for Kirkedøren" (Sj. reg. 31, 570). - Gabriel Trusius' grav 
ses endnu [1889] i St. Petri kirkes urtegård (i det nordvestlige hjørne). På 
gravstenen i muren læses følgende, nu tildels forvitrede indskrift: "Heic 
mortales mortalitatem exuerunt | juvenes annis, studiis senes, parentum spes,
 patriæ desideria | M. Gariel Trusius et Johannes Henricus Tammius. Illum 
Hungaria genuit, hunc Holsatia, | utrique ex sacro ordine nati eidemque 
destinati, | utrumque flamma paruit MDCXXCIX | illum externa, interna istum. 
Utrique pietatis zelo, irae fervidi. | Qvod immortale fuit, recedit coelum, 
qvod mortale, eadem terra tegit. | Ut famam quoque eorum servet posteritas 
Monum. pos. adiic. M DCXC.

102)	Trinitatis kirkebog.

103)	Gunde Vossbein, f. i Ebletoft 1653†i Oldenborg 1702. Materialskriver og 
ass. i Admiralitetet. I hans autobiografiske optegnelser blandt de vossbeinske 
skiftepapirer i Geh.ark. findes følgende optegnelse: "Ao. 1680 d. 9 may hab ich 
mit meiner Sehl. Frauen Sophia Jenszdochter Brunsz Hoch-Zeit gehalten undt 1 
Tochter nahmens Sophia Vossbeins gezeuget, da von die Mutter in ihrem 
Kindbette Ao. 82 d. 28 jan., Tage nach der gebuhrt Gott dem Allerhöchsten Sehl.
 entschlaffen, undt die Tochter leider Gottes in der Opera bei Amalienburg, 
nebst meinem Sehl. Brud: Hans Hinrich Vossbein im brandt aufgerieben undt 
Todes Verblichen worden." (PHT II R 4 Bd s.35.)

104)	Søster til etatsråd Jørgen Ehlers hustru, Anna Margrethe Wandal. 

105)	Evert Weinman, kjøbm., død 1715, 77 år gl., gift 1666 med Margr. 
Jokumsdatter (Sj. tegn. XXXVI, 502).

106)	Frederik Werdelmann †1687, g.1) m. Kathrine Walter, †1670, g. 2) 1674
 m. Margrete Wilders, †1708 (Sj. tegn. 29, 292.) 

107)	Brev fra Michael v. Wibe til Chr. v. lente i Brevsaml. C.v.Lente XIX. 
192. Kbh. d.20. april 1689. "Il n'y a guère de familles a C., mesme de plus 
honnestes, qui n'ayent perdu quelques uns de siens. Trois de mes filles furent 
sauvées comme par miracle, quoique la plus petite eut le visage fort brulée." 
Brandt skriver til Ehrenschild (XVII 82) u. samme dato: "Die Jungfer Wybe so 
hier im Hause, ist im geschicht u.a. der Brust etwas gebrandt, u stehet sie am 
 leben gefahr." 20. maj skriver Wibe til Ehrenschild: "Ie rends tres humbles 
graces à V.E. de la part qu'elle prend à la perte, que j'ay faite de deux 
personnes, qui m'estoient bien cheres, par le funeste et malheureux accident 
arrivé à Amalienbourg. I'avouë d'en estre vivement touché, pouvant dire avec 
verité, que cette affliction est la plus sensible, que j'ay eue pendant tout 
le cours de ma propre famille, qu'en veue de la grandeur de ce deplorable 
malheur." (Saml. Chr. v.Lente XVII 56.)

Go to Top of page - Back to Page 1