FAMILY HISTORY BOOKS ETC.
- Back to the MENU Local History literature ¦ Bygdebøker mm. Rev.1.NOV.2002
- Back to the Index
COMMUNITY     [] TITLE OF BOOK
BYGD/BY/STED   [] BOKTITTEL
/!/

Ra*__

Rakkestad i Østfold	Larsen, L.O.: Rakkestad og Degernes herreder 
      1837-1937; et festskrift i anledning hundreårsjubileet for 
      formannskapsloven og det kommunale selvstyre. Rakkestad 1937. 
      [sc]

Rakkestad i Østfold	NN: Rakkestad bygdebok. 1989. [db]

Rakkestad i Østfold	Toftdahl,Torleif H. og Carl M.Krosby: Rakkestad 
      Herred. 1814-1914. I-II del. Fredrikshald 1914. []

Rakkestad	NN: Budstikken. Utg. Rakkestad historielag. Red. Carl-Erik 
      Larsson. Årg. 9 (2000). 60 s. Henv. Rakkestad historielag, boks 
      299, 1891 Rakkestad. 

Ramnes i Vestfold	Unneberg, Sigurd H. og Christoffer Holt: Ramnes 
      bygdebok. Gjøvik (Ramnes kommune) 1970. Bd. II Del 1 og 2 - 
      Gårds- og slektshistorie [sc]

Ramnes	Haugen, Asta: Lokalbibliografi for Ramnes og Vål. 
      1994. [ub]

Ramnes	NN: Bygdehistorien for Ramnes, Botne, Hof og Våle 
      inntil ca. 154. 1960 [ub]

Ramnes	NN: Ramnesiana. Årsskrift for Ramnes historielag. Red. Per 
      Bjerkø. Nr. 22 (2000). 71 s. ISSN 0803-1029. Henv. Ramnes 
      historielag v/Åse Burås, Jarberg, 3175 Ramnes.

Rana i Nordland	Coldevin, Axel: Rana bygdebok. Oslo 1964. Bd. I - 
      Hemnes og Mo Prestegjeld til 1850/Bd. II - Mo Prestegjeld etter 
      1850. [db][sc]

Rana	NN: Årbok for Rana med omliggende distrikter. Utg. Rana museums- og 
      historielag. Red. Thor Helge Eidsaune ofl. Årg. 33 (2000). 260 s. 
      ISBN 82-991575-8-7. Henv. Rana museum, boks 1327, 8602 Mo i 
      Rana.

Randaberg i Rogaland	Lindanger, B.: Randaberg Gard og Ætt 1 1983 (Indre 
      Bø, Ytre Bø, Grødem, Harestad, Randaberg, Rygg, Sande, Todnem, 
      TungeVistvik, Vistnes, Raustein, Viste, Vestre Goa, Austre Goa, 
      Håland, Leikvoll. Husmannsplasser: Grødeistraen, Dusavik, 
      Rygjastraen 1,2,3,4,5,6 og 7, Strandslettå.) [][bb] /2 1984 
      Randaberg, Kultursoga til 1945. Randaberg kommune 1988. [][bb] 
      

Randaberg	Rolfsen, Peter: Randaberg Sogns Historie. Stavanger 
      1928 [][bb]

Randesund i Vest-Agder	Stein Tveite: Randesund bygdebok I - II. Gard og 
      Ætt. Kristiansand Kommune 1981 [br]

Randesund	 NN: Årsskrift. Utg. Randesund historielag. Red. Eilif Timenes. 
      Nr. 15 (2000). 67 s. Henv. Randesund historielag v/Eilif 
      Timenes, Timenesvn. 30, 4635 Kristiansand. 

Randesund, Torridal	NN: Torridal sorenskriveri; et fellesbind for Tveit, 
      Randesund, Oddernes, Vennesla, Øvrebø, Hægeland, Greipstad, 
      Søgne.... 1957. [db]

Rannem Øvre, Sparbu	Rannem, Fridtjof: Gårds- og slektshistorie for Øvre 
      Rannem gnr. 97, bnr. 3 i Sparbu. 1966. [db]

Rauland i Telemark	Berge, Rikard: Vinje og Rauland. Stavanger 
      1940-1975. Bd. I - IV [sc]

Rendalen i Hedmark	Bull, Jacob B.: Øvre Rendalen. Gårdenes og Slektenes 
      Historie. Oslo 1983. [sc]

Rennebu (Sør-Trøndelag)	 Gardshist.: H. Halvorsen, Slekthistorien: J. 
      Korsbergløkk: Rennebuboka Bind I-IV. 1983-89 [*3]

Rennebu	NN: Årsskrift. Utg. Rennebu historielag, Innset historielag. Red. 
      Arne Lundaløkk. 2000. 74 s. Henv. Rennebu historielag v/Inger 
      Kosberg, Berkåk, 7393 Rennebu. 

Rennesøy i Rogaland	Lindanger, Birger og Jørg Eirik Waula: Gard og ætt, 
      bygdebok for Rennesøy. (Bd. I: Asmarvik, Berge, Bø, Ertenstein, 
      Galta, Hauskje, Helland, Hommervoll, Håvarstein, Litladal, 
      Midtbø, Nordbø, Reianes, Reianes Nord, Reianes Sør, Risa, Seglem, 
      Steinsland, Stokdal, Sørbø, Vik, Voll. Bd. II: Ask, Austbø, 
      Bjerga, Brimse, Dale, Dalåker, Eltarvåg, Førsvoll, Gangenes, 
      Hanasand Nedre, Hanasand Øvre, Hegland, Hegraberg, Hodne, Mehus, 
      Nordhus, Roaldstad, Rosnes, Sel, Skjørvestad, Ulanes, Varaberg, 
      Østhus. Bd. III: Askje, Bru, Dysjaland, Finnasand, Haugvaldstad, 
      Hodnefjell, Kåda, Sokn, Utstein Kloster, Vaula, Voll.). Rennesøy 
      1993. Bd. I-III [][bb]

Rennesøy i Rogaland	NN: Rennesøy prestegjeld. Rennesøy, Mosterøy, 
      Kvitsøy, 1837-1937. Stavanger 1938. [sc]

Rennesøy i Rogaland	Sunnanå, Vilhelm og Håvard Vetrhus: Rennesøy gards- 
      og ættesoge. Rennesøy 1974. (Ask, Asmarvik, Austbø, Berge, 
      Bjerga, Brimse, Bø, Dalaker, Dale, Eltarvåg, Ertenstein, 
      Førsvoll, Galta, Gangenes, Hanasand, Hauske, Hegland, Helland, 
      Hodne, Hommervoll, Håvarstein, Litledal, Mehus, Midtbø, Nordbø, 
      Nordhus, Reianes, Risa, Roaldstad, Segleim, Sel, Skjørvestad, 
      Steinsland, Stokdal, Sørbø, Ullanes, Vik, Voll, Østhus). 
      [sc][bb]

Rindal i Møre og Romsdal	Hyldbakk, Hans: Gards og 
      ættesoga for Rindal. Orkanger 1964. Bd. I-III [sc]

Rindal i Møre og Romsdal	Nergård, Lars: 
      Utvandrarhistorie frå Rindal. Orkanger 1977. [sc]

Rindal	NN: Årsskrift. Utg. Rindal heimbygdlag. Red. Willy Karlstrøm. Nr. 
      17 (2000). 62 s. Henv. Rindal heimbygdlag v/Randi Stavne Bolme, 
      6657 Rindal. 

Ringbu	Kleiven, Ivar: Gamal bondekultur i Gudbrandsdalen; 
      Ringbu. 1928. [db]

Ringebu i Oppland	Hovdhaugen, Einar: Bygda vår, lokalhistorie for 
      Ringebu. 1976. [db]

Ringebu i Oppland	Hovdhaugen, Einar: Gardar og slekter i Ringebu. 
      1953. [db]

Ringebu i Oppland	Hovdhaugen, Einar: Utvandringa til Amerika fra 
      Ringebu. Ringebu (Ringebu Historielag) 1983. [sc]

Ringebu	NN: Hemgrenda. Utg. Ringebu historielag. Red. Jon Ødegård, Per 
      Åsmundstad. Årg. 24 (2000). 120 s. ISBN 82-91896-03-8. Henv. 
      Ringebu historielag v/Bjørg Avlestuen, 2630 Ringebu. 

Ringebu	NN: Nedlagde heimar i Ringebu; - og folket som budde 
      der. 1996. [db]

Ringerike i Buskerud 	Lagesen, A: Ringerikske slekter. Oplysninger om 
      Slekter og Slektsgaarder. Oslo 1927. (Bd. I - Slekter fra Hole og 
      Tyristrand. Bd.II - Slekter fra Haug, anneks til Norderhov. 
      Bd.III - Slekter fra Norderhov hovedsogn.) [sc][br]

Ringerike	NN: Dalen vår. Utg. Soknedalen lokalhistoriske forening. Red. 
      Ivar A. Hansen ofl. Årg. 7, nr. 23- 26 (2000). Henv. Soknedalen 
      lokalhistoriske forening v/Else Marie Abelgaard, 3534 Sokna. 
      

Ringerike	NN: Ringerike. Utg. Ringerikes museum, Ringerike ungdomslag, 
      Ringerike historielag. Red. Fred Harald Nilssen. Nr. 72 (2000). 
      68 s. Henv. Trygve Gjerald, Solumvn. 4, 3533 Tyristrand. 

Ringnes, Krødsherad	Finne-Grønn, Stian Herlofsen: Diplomatarium 
      Ringnesiense; 21 diplomer fra aarene 1325 til 1636 vedkommende 
      Ringnes i Krødsherad. 1944. [db]

Ringsaker	Kolstad, Gunhild: Nes bygdebok. B. 2, del 3. Utg. Nes 
      historielag. 2000. Henv. Nes historielag v/Johanne Finden, 2350 
      Nes på Hedmark.

Ringsaker	NN: Ringsakboka; bygdebok for Brøttum - Ringsaker - 
      Veldre. 1991. [db]

Ringsaker	NN: Ringsaker, Veldre og Brøttum historielag. Årbok. Red. Erik 
      Skjeseth ofl. 2000. 184 s. ISSN 0802-5037. Henv. Ringsaker 
      historielag, boks 55, 2391 Moelv. 

Riska	Smith, Eivind: Riska; gardar og tettstad. Sandnes 
      kommune, 1993 (Uskjo, Lauås, Eltarvåg, Maudland, Hetland, 
      Hommarsåk, Frøyland, Bjelland, Merland, Hogstad, Haualand, 
      Skjørestad, Jødestad, Riska, Li, Dale og tettstedet Hommersåk.) 
      Personregister ved Jørg Eirik Waula, 1996, 36 sider. [db][bb]

Rissa i Sør-Trøndelag	Bjørkvik, Astrid Marit: Rissa bygdebok. Trondheim 
      1988. Bd. I - Gårds- og Slektshistorie for Hasselvika. Gnr. 1-12 
      (nå 138-127). [db][sc]

Rissa i Sør-Trøndelag	Dybdahl, Audun: Rissa bygdebok. Rissa 1990. Bd. I - 
      Fra de eldste tider til 1814 [sc]

Rissa	NN: I skumskott. Et hefte for kultur- og historieinteresserte i 
      Rissa og Stadsbygd. Utg. Museet Kystens Arv. Nr. 1 (2000). Henv. 
      Museet Kystens Arv, 7105 Stadsbygd. 

Risør	NN: Risør; byen vår - 250 år, 1723-1973. 1973. 
      [db]

Risør	NN: Årsskrift. Utg. Søndeled og Risør historielag. Red. Tallak 
      Ausland. Nr. 25 (2000). ISSN 0801-4922. Henv. Lindstøls Libris, 
      boks 85, 4591 Risør. 

Risør	Tallak Lindstøl: Risør gjennem 200 aar, 1723-1923; 
      jubilæumsskrift. Risør 1923. [db]

Roan, Bjørnør i Sør-Trøndelag	NN: Roan, bd. I 19xx/bd. II 
      (p.t. ikke utkommet). Del av bygdebokserie for Bjørnør 
      prestegjeld. [eb]

Rogaland	Bendix Christian de Fine: Stavanger Amptes udførlige 
      Beskrivelse, 1745. Rogaland Historie og Ættesogelag 1987. 
      (Amtmann de Fines beskrivelse av Rogaland i 1740 årene.) 
      [][bb]

Rogaland	NN: Arbeiderhistorie for Rogaland 1999-2000. Årbok. Red. Johs. 
      Melkevik jr. Utg. Arbeidernes historielag i Rogaland. Årg. 16 
      (2000). 150 s. ISSN 0801-0749. Henv. Arbeiderbevegelsens arkiv, 
      Jens Zetlitzgt. 21, 4008 Stavanger. 

Rogaland	NN: Sjæleregisteret 1758 for Rogaland. Utg. Rogaland historie- og 
      ættesogelag. Henv. Rogaland historie- og ættesogelag, 
      Bergelandsgt. 30, 4012 Stavanger. 

Rogaland	NN: Skolehistorisk årbok for Rogaland. Utg. Skolemuseumslaget. 
      Red. Jan Selvikvåg. Årg. 17 (2000). 128 s. ISSN 0801-2520. Henv. 
      Vestlandske skolemuseum, boks 1075, Hillevåg, 4095 Stavanger. 

Rogaland	NN: Sydvesten. Lokal- og slektshistorisk magasin for Rogaland. 
      Utg. Rogaland historie- og ættesogelag. Red. Rigmor Hasle 
      Amundsen. Årg. 26, nr. 1-4 (2000). ISSN 0802-8486. Henv. Rogaland 
      historie- og ættesogelag, Bergelandsgt. 30, 4012 Stavanger. 

Rogaland	NN: Ætt og heim 1999. Lokalhistorisk årbok for Rogaland. Utg. 
      Rogaland historie- og ættesogelag. Red. Jørg Eirik Waula. (Utg. 
      2000). 213 s. ISBN 82-90087-55-1. Henv. Rogaland historie- og 
      ættesogelag, Bergelandsgt. 30, 4012 Stavanger. 

Rogaland	Sletten, Vegard: Fram stig Rogaland. Stavanger, 
      1943. (Innhold: Land og folk stig fram (fram til 500 f. Kr.), 
      Jerntid og sverdtid (500 f. Kr.-900 e. Kr.), Hafrsfjord-verket 
      (900-1000 e. Kr.), Erling Skjalgson på Sola, Ufredstider kring 
      bispebyen (1000-1300), Uverskyer dreg seg opp (1300-1400), 
      Kjøpmannskap og Hansa-velde (1400-1500), Siste sriden for norsk 
      sjølvstende (1500-1536), Opp or båredalen (1536-1660), Bøndene 
      reiser seg, Stavanger gjennom skirsekden (1600-1750), Bondemakt 
      vinn embetsvelde, Vår-sus over by og bygd (1750-1875), Den store 
      åndsdåpen, Det nye Rogaland (1875-1940).) [][bb]

Rogaland	Torkell Mauland: Lensmenner i Rogaland I-II, 1-2, 
      IV. Stavanger/Haugesund, 1924-26. (En oversikt over alle kjente 
      lensmenn i Rogaland.) [][bb]

Rogne, Øystre Slidre	Beitrusten, Geir: Gardar og slekter i Øystre Slidre. 
      Volbu og Rogne. 1987. [db]

Roksvåg, Smøla	NN: Smøla bygdebok. Utviklinga fram til år 1700; 
      gards- og ættesoge for Ytre Roksvåg - Vikan. 1981. [db]

Rollag (Buskerud)	 Knut Hoff: Rollag Ætt og gard og grend Bind I. 1988. 
      

Rollag i Buskerud	Hoff, Knut: Rollag bygdebok, ætt og gard og grend. 
      Rollag 1993. Bd. I - IV [sc]

Romedal i Hedmark	Morthoff, Bjarne: Romedalboka; garder og slekter. 
      Romedal 1967-1985. Bd. I - III - Garder og slekter [sc]

Romerike	NN: Skytilen. Medlemsblad. Utg. Romerike historielag. Red. Kari 
      Westbye, Tom Halvorsen, Johs. Skøyen. Årg. 17, nr. 1-4 (2000). 
      Henv. Romerike historielag, boks 175, 2021 Skedsmokorset. 

Romsdal i Møre og Romsdal	Julnes, Anna S.: Slekter fra 
      Romsdalskysten. Molde 1982. Bd. I-II [sc]

Romsdal	NN: Årbok. Utg. Romsdalsmuseet. Red. Jarle Sanden. 2000. 223 s. 
      ISSN 0557-3149. ISBN 82- 90251-66-1. Henv. Romsdalsmuseet, 6413 
      Molde. 

Romsdal	NN: Årsskrift. Utg. Romsdal sogelag. Red. Bjørn Austigard, Rolf 
      Strand. Årg. 64 (2000). 349 s. ISSN 0333-1008. ISBN 82-90169-63-
      9. Henv. Romsdal sogelag v/Bjørn Austigard, Lergrovikv. 5B, 
      6419 Molde. 

Rondane	Skjelle, Dagfinn: Rondane. 1996. [db]

Rovde	NN: (Rabben bd.1-5; ny utg v Myklebust(?) førebels 2 
      bd). Rovde (delt mellom Sande og Vanylven i 1965) bygdebok saman 
      m Sande (v. Rabben) [ie]

Rustad, Elverum	NN: Elverum bygdebok. Vestad til 1940 ; Midtskogen ; 
      Øksna ; Rustad. 1984. [db]

Ryfylke	NN: Folk i Ryfylke. Årbok for Ryfylkemuseet. Red. Olaug Nybø. 
      2000. 84 s. ISSN 0800-4692. Henv. Ryfylkemuseet, Nordenden 14, 
      4230 Sand. 

Ryfylke	Sandvik, Hilde og Harriet Marie Terjesen: 
      Emneregister til tingbøkene for Jæren og Dalane 1613-1625, 
      Ryfylke 1616-1622. [lf]

Rygge i Østfold	NN: Rygge. Rygge (Rygge Sparebank) 1957. Bd. I - 
      Garder og slekter/Bd. II - Bygdehistorien inntil 1800. [sc]

Rælingen i Akershus	Dørumsgard, Asbjørn: Rælingen. Trekk av 
      Bygdehistorien. Oslo 1955. [sc]

Rælingen i Akershus	Skovholt, Lene: Bygdehistorie for Rælingen. 
      Bostedshistorie fra de eldste tider. Rælingen 1989. 
      [sc][bl][UBB]

Røa (Oslo)	NN: Røa mot år 2000. Historien om en bydel i Oslo. Red. 
      Terje Bjøro, Orvar Næss, Øivind Rødevand. Utg. Baneforlaget i 
      samarbeid med Røa bydel. 1999. 292 s. ISBN 82-91448-28-0. Henv. 
      Baneforlaget, Fabrikkgata 39, 3320 Vestfossen. 

Rødenes i Østfold	Myhrvold, R. Elwin: Rødenes i Østfold - en bygds 
      historie. Mysen (Rødenes kommune) 1962. Bd. I, Del 1 - Gårder og 
      slekter/Del 2 - Folkeminner m.m. [sc]

Røldal i Hordaland	 Knut og Alma Dalen : Røldal bygdebok. 1960. 
      [db][*3]

Rømskog i Østfold	Bergli, Arne og Ole Ous: Kart og namnebok over 
      Rømskog. Bidrag II til en bygdebeskrivelse. Rømskog 1984. [sc]

Røra, Inderøy	Sakshaug, Ingvald: Inderøyboka; ei bygdebok om 
      Inderøy, Røra og Sandvollan. 1937. [db]

Røros i Sør-Trøndelag	NN: Rørosboka. Røros bergstad, Røros landsogn, 
      Brekken og Glåmos kommuner. Trondheim (Rørosbokkomiteen) 1942. 
      Bd. I og II/Bd. III - Røros landsogn - Brekken-; Gards- og 
      slektshistorie/Bd. IV og V [sc]

Røros	NN: Fjell-folk. Årbok for Røros-traktene. Utg. Rørosmuseet. Red. 
      Vegard Lie m. fl. Nr. 25 (2000). 64 s. ISSN 0803-1177. Henv. 
      Amneus Boghandel, 7361 Røros. 

Røsta, Folldal	Arild Alander: Røstagrenda i Folldal [ra]

Røsæg, Eidsberg	Spydevold, Olav: Røsæg- og Torkeldsrudfolket. 1942. 
      [][ra]

Røyken	NN: Bygdemagasinet. Utg. Røyken historielag. Red. Jan Lien ofl. 
      Nr. 37 (2000). Henv. Røyken historielag, boks 505, 3440 Røyken. 
      

Røyken	NN: Årbok. Røyken i forrige århundre. Utg. Røyken historielag. 
      Red. Terje Martinsen, Gustav Kirkerud, Odd H. Sandlund. Nr. 17 
      (2000). 55 s. Henv. Røyken historielag, boks 505, 3440 Røyken. 
      

Røyrvik, Grong	Bjerken, Martin: Grong bygdebok for Grong, Harran, 
      Namsskogan og Røyrvik. 1950. [db]

Råde i Østfold	Bassøe, Hans: Råde Gårder og slekter i Råde. 2. opplag 
      Fredrikstad 1980.  [*3]

Råde i Østfold	Bassøe, Hans: Råde. Gårder og slekter i Råde. (Råde 
      Historielag) Råde 1968. [sc]

Råde i Østfold	Karlberg, Odd: Gårder og slekter i Råde. 1968 [?]

[*__

This information is presented 'as is', with no obligations. ¦ Forbehold om mulige feil.
Please find explanations on the index page!
Additions to the list, comments etc. are welcome!
Flere titler mottas med takk og vil bli tilføyd til listen.
Go to Top of page. - Back to the MENU